หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ชัยวิวัฒน ลาไป
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546
ปริญญาตรี ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม 2533

2. พระใบฎีกาพงษ์ศักดิ์ ขนฺติพโล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ร.ม. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553
บาลี น.ธ.เอก
ปริญญาตรี ศน.บ. รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2551

3. พระมหา กฤษณ์ธนินต์ เสฏฺฐเมธี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Politics & Public Administration University of Pune 2557
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี พธ.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549
ปริญญาตรี ร.บ. รัฐศาสตร์ รามคำแหง 2560

4. ศิลปะ หินไชยศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Political Science Banaras Hindu University 2543
บาลี ป.ธ.7
ปริญญาตรี ศน.บ. สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2537
ปริญญาโท M.A. Sociology Banaras Hindu University 2542

5. หฤทัย คำเม้า
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Politics University of Pune 2553
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาตรี พธ.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548