หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

1. ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาสันสกฤต : ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2543
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารอุดมศึกษา มหาวิืทยาลัยภาคกลาง 2553
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค

2. ดร. วิรัช จงอยู่สุข
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มัธยมศึกษา (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย) วิทยาลัยการศึกษา พิษณุโลก 2512
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศการศีึกษาและพัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2518
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546

3. ดร. ประเทือง ภูมิภัทราคม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาสันสกฤต : ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2543
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารอุดมศึกษา มหาวิืทยาลัยภาคกลาง 2553
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค

4. ดร.วินัย ทองมั่น
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Measurement and Education มหาวิทยาลัยมคธ 0
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2522
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2528
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548

5. พระราชวชิรเมธี(วีระ) วรปญฺโญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558