หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกฤต เถื่อนช้าง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยภาคกลาง

2. อาจารย์ ดร. อดิศัย กอวัฒนา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Measurement and Education) มหาวิทยาลัยมคธ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระราชวชิรเมธี(วีระ) วรปญฺโญ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช จงอยู่สุข

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๕

5. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง ภูมิภัทราคม

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529