หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

1. ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ 2513
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2516
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิืทยาลัย 2529

2. ดร. วิรัช จงอยู่สุข
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มัธยมศึกษา (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย) วิทยาลัยการศึกษา พิษณุโลก 2512
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศการศีึกษาและพัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2518
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546

3. ดร. ประเทือง ภูมิภัทราคม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ 2513
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2516
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิืทยาลัย 2529

4. ดร.วินัย ทองมั่น
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Measurement and Education มหาวิทยาลัยมคธ 0
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2522
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2528
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548

5. พระราชวชิรเมธี(วีระ) วรปญฺโญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558