หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. พระครูปริยัติวรเมธี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหามกุฏราชวิทยาลัย 2552

2. นางสาวอภิชญา พรรณศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2550
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ราชภัฎนครราชสีมา 2540

3. ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 2555
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 2553
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามุฎราชวิทยาลัย 2550

4. พระครูสุตวรธรรมกิจ ดร. (เติม สมภักดี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามุฎราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาเอก DOctor of philosophy philosophy and Religion Banaras Hindu University 2561
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหากุฎราชวิทยาลัย 2549
บาลี เปรียญธรรม 4 ประโยค

5. พระมหาไทยน้อย (ญาณเมธี) สลางสิงห์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 4 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหามกุฎราชวิทยาลัย 2553