หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา คะเนตนอก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Linguistics Poona University 2529

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Linguistics Deccan College (Deemed to be University), India 2542

3. อาจารย์ พระมหา วิเชียร ปริชาโน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Linguistics Banaras Hindu University, India 2557

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหา สุริยา วรเมธี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

5. อาจารย์ พระราชวรมุนี (พล อาภากโร)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Linguistics Delhi University 2541