หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

1. ผศ.ดร.คำเอียง กองสิน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2517
ปริญญาโท M.A. Linguistics University of Poona 2520
ปริญญาเอก Ph.D. Linguistics University of Poona 2523

2. รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย 0
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ University of Poona 0
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ University of Poona 0

3. ดร.จรรยา อินอ๋อง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2520
ปริญญาโท M.A. Linguistics University of Poona 2522
ปริญญาเอก Ph.D. Linguistics University of Poona 2526

4. พระมหาสุริยา วรเมธี, ผศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(ปรัชญา) ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย 2525
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ University of Poona 2529
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ Nagpur University 2535

5. พระราชวรมุนี, ดร. (พล อาภากโร)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ๙ ประโยค
ปริญญาตรี พธ.บ.(ปรัชญา) ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย 0
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ Delhi University 2537
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ Delhi University 2542