หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. นางภัทราวรรณ สบบง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ แม่ฟ้าหลวง 2549
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2555

2. กำพล สุกันโท
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 2544
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2552

3. นายศุภกร ณ พิกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ แม่ฟ้าหลวง 2557
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ นเรศวร 2561

4. พระครูสุธีสุตสุนทร (สมพงษ์ พอกพูน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2537
ปริญญาโท Master of Arts Linguistics Banaras Hindu University 1996
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Linguistics Banaras Hindu University 2001

5. อานุรักษ์ สาแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2548
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2552