หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ เฉลิมพล ณ เชียงใหม่

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547

2. อาจารย์ พระ กัมพล กนฺตสีโล (นะวัน)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. (English) University of Pune, India 2553

3. อาจารย์ ภราดร สุขพันธ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. (English) University of Pune, India 2551

4. อาจารย์ วิภาพร สุรินทร์ธรรม

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

5. อาจารย์ วิลาวัลย์ กาวิชัย

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Master of Arts in TESOL(Teaching English to Speaker of other Languages) University of Technology Sydney 2541