หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. เฉลิมพล ณ เชียงใหม่
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547

2. ณัฑชา คูรฑารักษ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. English University of Pune, India 2553
ปริญญาโท M.A. Education The University of Sheffield 2558

3. ภราดร สุขพันธ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. English University of Pune, India 2551

4. วิภาพร สุรินทร์ธรรม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

5. พระครูโกวิธอรรถวาที
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Teaching English to Speakers of other Languages University of Technology Sydney 2541
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies มหาวิทยาลัยมคธ 0