หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. อาจารย์ นาย สมจิต ขอนวงค์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก การปกครอง มหาวิทยาลัยมคธ

2. อาจารย์ พระ บุญเสริม ศรีทา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบานารัส

3. อาจารย์ พระมหา ศุภกิจ ศุภกิจโจ (ภักดีแสน)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พธ.ด.(รัฐประศาสนศาตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย 29/0

4. อาจารย์ นางสาว ธาดา เจริญกุศล

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พธ.ด.(รัฐประศาสนศาตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย 26/0

5. อาจารย์ นาย ดำเนิน หมายดี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ