หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. อาจารย์ ดร. ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

2. อาจารย์ ดร. วิโรจน์ พรหมสุด

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

3. อาจารย์ พระวิมลธรรมคณี(เลี่ยว) ยโสธโร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

4. อาจารย์ พระปลัด โฆสิต โฆสิโต

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2555

5. อาจารย์ พระครูมนูญธรรมธาดา(พาสกร) พาสกโร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ศษ.ด.(การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2554