หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. พระปลัดโฆษิต โฆสิโต,ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2547
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนา สงขลานครินทร์ 2551
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา วงษ์ชวลิตกุล 2555

2. พระมหาสุพจน์ สุเมโธ.ดร. (พานทอง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
บาลี เปรียญธรรม ๔
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา วิทยาลัยศรีโสภณ 2551
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547

3. พระครูพิจิตรศุภการ,ดร. (กิตติศักดิ์ ฐานิสฺสโร)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี นธ.เอก ปธ.4
ปริญญาตรี ศาสนศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหามกุฏราาชวิทยาลัย 2543
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548

4. ดร.มะลิวัลย์ โยธารักษ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา วงษ์ชวลิตกุล 2557
ปริญญาตรี การศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา ทักษิณ 2541
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา สงขลานครินทร์ 2544

5. ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยประชากรและสังคม มหิดล 2544
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา วงษ์ชวลิตกุล 2555