หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. ดร.วิโรจน์ พรหมสุด
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2554
ปริญญาโท สังคมวิทยามหาบัณฑิต สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542

2. พระมหาสุพจน์ สุเมโธ (พานทอง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีโสภณ 2551

3. พระครูพิจิตรศุภการ, (กิตติศักดิ์ ฐานิสฺสโร)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) รัฐศาสตร์ รามคำแหง 2523
ปริญญาโท ศษ.ม (บริหารการศึกษา) บริหารการศึกษา ขอนแก่น 2534
ปริญญาเอก พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

4. ดร.มะลิวัลย์ โยธารักษ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต การประถมศึกษา ทักษิณ 2541
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา สงขลานครินทร์ 2544
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา วงษ์ชวลิตกุล 2557

5. ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ