หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ ธนกฤต บุญทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Linguistics Delhi University India 2547

2. อาจารย์ ธัญณิชา การัยภูมิ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ราชภัฎนครศรีธรรมราช 2554
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ รามคำแหง 2556

3. อาจารย์ นาฏตินันท์ แซ่ลิ้ม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556

4. อาจารย์ พระ ธรรมวัฑฒ์ ธมฺมวฑฺฒโน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Linguistics Delhi University India 2547

5. อาจารย์ พระมหา สุพจน์ สุเมโธ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ศรีนครินทรวิโรฒ 2522
ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ศรีนครินทรวิโรฒ 2529