หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. ธนกฤต บุญทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Linguistics Delhi University India 2547

2. ธัญณิชา การัยภูมิ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา สุโขทัยธรรมาธิราช 2553
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช 2544

3. นาฏตินันท์ แซ่ลิ้ม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556

4. พระ ธรรมวัฑฒ์ ธมฺมวฑฺฒโน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Linguistics Delhi University India 2547

5. พระมหา สุพจน์ สุเมโธ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ศรีนครินทรวิโรฒ 2522
ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ศรีนครินทรวิโรฒ 2529