หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

1. จ่ามยุ้น ลุงเฮือง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

2. เดชอุดม แสงบุญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท สส.ม. (สังคมสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554

3. พระ ชาติชาย ปญฺญาวชิโร (พุ่มจันทร์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552

4. พระมหา จีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ (กันจู)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

5. พระมหา สม กลฺยาโณ (ทิพวัฒน์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Social Work Mysore University 2549