หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

1. อาจารย์ พระมหา สม กลฺยาโณ (ทิพวัฒน์)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Social Work) Mysore University 2549

2. อาจารย์ พระ ชาติชาย ปญฺญาวชิโร (พุ่มจันทร์)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552

3. อาจารย์ จ่ามยุ้น ลุงเฮือง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พธ.ม. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

4. อาจารย์ เดชอุดม แสงบุญ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท สส.ม. (สังคมสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554

5. อาจารย์ พระมหา จีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ (กันจู)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557