หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

1. พระมหาสม กลฺยาโณ (ทิพวัฒน์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Master of Social Work สังคมสงเคราะห์ Mysore University 2536
บาลี ป.ธ.5
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บริหารรัฐกิจ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533
ปริญญาเอก Philosophy of Social Work สังคมสงเคราะห์ Mysore University 2549

2. จ่ามยุ้น ลุงเฮือง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสังคม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
บาลี น.ธ.เอก

3. เดชอุดม แสงบุญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำแหง 5555
ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ ธรรมศาสตร์ 2554
บาลี ป.ธ.9

4. พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร (พุ่มจันทร์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ ธรรมศาสตร์ 2553

5. รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Sociology Dr.B.A. Marathwada Universitry 2539
บาลี ป.ธ.5