หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

1. ดร. กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2535
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553

2. ดร. ประยูร สุยะใจ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Psychology Dr.B.A. Marathwada University 2547
บาลี เปรียญธรรม 3 ประโยค

3. ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2513
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy จิตวิทยาการศึกษา The University of Oklahoma 2521
ปริญญาโท master of Science การบริหารการศึกษา Texas A & I University 2516

4. ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Psychology Dr.B.A. Marathwada University 2540
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การบริหาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาโท master of Arts Psychology Marathwada University 2535

5. ดร. เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Psychology Magadh Uuniversity 2545
ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัย 2518