หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

1. ดร. กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

2. ดร. ประยูร สุยะใจ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

3. ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

4. ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Psychology Dr.B.A. Marathwada University 2540

5. ดร. เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Psychology Magadh Uuniversity 2545