หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

1. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติทัศน์ ผกาทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Sociology Dr.B.A. Marathwada Universitry 2539

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Sociology Banjab University 2541

3. อาจารย์ ดร. เดชา กัปโก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Sociology Banaras Hindu University 2547

4. รองศาสตราจารย์ ดร. พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Social Sciences Magadh Uuniversity 2538

5. อาจารย์ ดร. พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549