หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

1. รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

2. รศ.ดร. โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Sociology Panjab University 2541

3. ดร. เดชา กัปโก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Sociology Banaras Hindu University 2547

4. รศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

5. ผศ.ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

6. รศ.ดร. พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549