หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. ดร. นิกร ยาอินตา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลและผดุงครรภ์ เชียงใหม่ 2534
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2549
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2553

2. ดร. บุศรา โพธิสุข
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Public Administration Adamson University 2556
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน สถานบันราชภัฏเชียงใหม่ 2536
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2542

3. ดร. ศรีธน นันตาลิต
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Public Administration Magadh University 2553
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำแหง 2525
ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ รามคำแหง 2539

4. ดร.สามารถ บุญรัตน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศน.บ. รัฐศาสตร์ มหามกุฏราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาโท ศน.ม. สังคมวิทยา มหามกุฏราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาเอก พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

5. ผศ.ดร. เสน่ห์ ใจสิทธิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช 2544
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ นอร์ท-เชียงใหม่ 2547
ปริญญาเอก พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

6. พระครูภาวนาโสภิต เมืองวงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศาสนศษสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหามกุฏราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ นอร์ท-เชียงใหม่ 2549
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปทุมธานี 2553