หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 5 ประโยค
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2506
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2523
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2529
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

2. ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม ประโยค 1-2
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2547
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

3. พระราชรัตนาลงกรณ์,รศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2546
บาลี เปรียญธรรม 4 ประโยค
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

4. พระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม ประโยค 1-2
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาเอก Ph.D.(Pali & Buddhist Studies) Pali & Buddhist Studies Banaras Hindu University 2010

5. พระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศช่วย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2549