หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉนฺโท

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Psychology) Dr.B.A. Marathwada Universitry 2544

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เริงชัย หมื่นชนะ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Educational and Guidance Psychology) University of Indore, India 2523

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูปฐมวรวัฒน์ (ทองศรี เอกวํโส)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Psychology) Dr.B.A. Marathwada University India 2544

4. รองศาสตราจารย์ ดร. เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Psychology) Magadh Uuniversity 2545

5. อาจารย์ ดร. นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552