หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย

1. ดร. นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) พยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2528
ปริญญาโท Master Degree Economics Western Michigan University 2533
ปริญญาเอก พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

2. ดร. เริงชัย หมื่นชนะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Educational and Guidance Psychology University of Indore, India 2523

3. พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉนฺโท
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. (Psychology) Psychology Marathwada University India 2537
ปริญญาเอก Ph.D. (Psychology) Psychology Dr.B.A. Marathwada University India 2544
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533