หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย

1. ดร. นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) พยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2528
ปริญญาโท Master Degree Economics Western Michigan University 2533
ปริญญาเอก พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

2. ดร. เริงชัย หมื่นชนะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Educational and Guidance Psychology University of Indore, India 2523
ปริญญาตรี พธ.บ.(ครุศาสตร์) ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2517
ปริญญาโท M.Ed. (Higher & Teacher) (Higher & Teacher M.S. University of Baroda 2520
ปริญญาเอก Ph.D. (Educational & Guidance Psychology) Educational & Guidance Psychology University of Indore 2523

3. พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉนฺโท
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. (Psychology) Psychology Marathwada University India 2537
ปริญญาเอก Ph.D. (Psychology) Psychology Dr.B.A. Marathwada University India 2544
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533

4. พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ (จุติพร รักษานาม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(จิตวิทยา) จิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท M.A. (Psychology) จิตวิทยา University of Mysore 2545
ปริญญาเอก Ph.D. (Psychology) จิตวิทยา Nagpur University 2552

5. พระมหาประสิทธิ์ (แก้วศรี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) พุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2549
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560