หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระวัฒนา ญาณวโร(ดาทอง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

2. พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร, ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549

3. ดร.ภัฏชวัชร์ สุขเสน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
บาลี ปธ.9
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2551
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

4. พระมหา อำนาจ (พลปญฺโญ) สวัสดี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhism & Philosophy มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาเอก ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2555

5. ดร. บรรพต แคไธสง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D Philosophy University of Madras 2553
ปริญญาโท M.A. Philosophy Madras Christian College 2547
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543