หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. อาจารย์ พระมหา อำนาจ (พลปญฺโญ) สวัสดี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Buddhist & Philosophy) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2555

2. อาจารย์ ดร. พีรพงษ์ มาลา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Philosophy) MAGADH UNIVERSITY 2555

3. อาจารย์ พระมหา พจน์ (สุวโจ) พยัคฆ์พิทยางกูร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Buddhist Studies) University of Kelaniya, Srilanka 2552

4. อาจารย์ พระมหา ภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี (สุขเสน)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Buddhist Studies) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

5. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกฉัท จารุเมธีชน

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Eastern Language-Sanskrit) Banaras Hindu University 2531