หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

1. ดร. ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2537
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

2. ดร.นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528
ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2532
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Buddhist Studies มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554

3. ดร.พูนสุข มาศรังสรรค์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์และโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524
ปริญญาโท Master of Srience Food & Nutrition Management Central State University 2526
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554

4. พระมหา ดวงเด่น ฐิตญาโณ (ตุนิน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
บาลี 5
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2544
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551

5. พระมหา หรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548