หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

1. อาจารย์ ดร. ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี บธ.บ.(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์) การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รามคำแหง 2537
ปริญญาโท ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551
ปริญญาเอก พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

2. ดร.นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พ.บ. (แพทยศาสตร์) แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528
ปริญญาโท ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสุขศาสตร์ มหิดล 2532
ปริญญาเอก Ph.D. (Buddhist Studies) Buddhist Studies มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554

3. ดร.พูนสุข มาศรังสรรค์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์ และโฆษณา) การประชาสัมพันธ์และโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524
ปริญญาโท M.S. (Food & Nutrition Management) Food & Nutrition Management Central State University 2526
ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554

4. อาจารย์ พระมหา ดวงเด่น ฐิตญาโณ (ตุนิน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พธ.ด. (ปรัชญา) ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
บาลี 5
ปริญญาตรี ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์) ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2544
ปริญญาโท พธ.ม. (ปรัชญา) ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551

5. รองศาสตราจารย์ พระมหา หรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 6
ปริญญาตรี พธ.บ. (ปรัชญา) ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541
ปริญญาโท ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) พุทธศาสนศึกษา ธรรมศาสตร์ 2543
ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548