หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. นายชุมพล ศรีราตรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศน.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฎ ฯ 2553

2. สราวุฒิ งาหอม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศน.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2553

3. พระอุดมปัญญาภรณ์ (สัณหวัตร จันเหลือง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2545

4. พระครู สิริคณาภิรักษ์ (หนูพูน) สิริปญฺโญ (วงษ์มณี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2553

5. สมปอง ทิพย์สมบัติ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554