หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. บุญยืน งามเปรี่ยม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553

2. พระครูสมุห์วีระพงษ์ อธิจิตฺโต (วีระพงษ์ บุญคง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

3. พระครู ปริยัติคณานุรักษ์ (พงษ์สันติ์) ศรีสมงาม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 0

4. นายดีรัตน์ สุพรรณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

5. นายเกษม ประอาง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ