หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. นายวิชัย พรหมศิลป์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537

2. กนกรัชต์ เก่าศิริ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์และการละคร ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3. ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูลำปาง 2531
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543

4. นายสุทธิพร สายทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2540
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก 2544
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

5. นายโอฬาร อ่องฬะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2540
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558