หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระครูสังฆรักษ์ ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยโยนก 2540
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

2. พระครูสุตชยาภรณ์ (สิงห์คำ ธมฺมชโย/ เขียวสุข)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยลัย 2546
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561

3. พระมหาภาณุวัฒน์ ปฎิภาณเมธี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียธรรม 5 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2558

4. นายภัทรเดช ปัณชญาธนาดุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยลัย 2540
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการบริหารองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก 2543
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 2559

5. นายณรงค์ ปัดแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยลัย 2551