หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. โกวิท พานแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Linguistics Poona University, India 2532
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มนุษสงเคราะห์ศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2528

2. พระ ฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร (ลาเสน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2534

3. พระวิเชียร ปริชาโน (หวลโคกสูง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Linguistics Deccan College (Deemed to be University), India 2542
ปริญญาเอก Ph.D.Philosophy Linguistics Banaras Hindu University 2556
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท M.A. Linguistics Nanaras Hindu University 2551
ปริญญาตรี พธ.บ.(อังกฤษ) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย 2533
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ University of Poona 2537
ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย 2532
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ Delhi University 2536
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ University of Poona 2538

4. มั่น เสือสูงเนิน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มนุษสงเคราะห์ศาสตร์

5. นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2513
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) Linguistics University of Pune 2515
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) Linguistics University of Pune 2519
ปริญญาโท M.A.Politics Politics University of Poona 2528
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2525