หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหา กฤษณะ ตรุโณ (บูชากุล)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy Banaras Hindu University 2541

2. อาจารย์ พระมหา ดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ (ยูนิรัมย์)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy University of Mysore, India 2554

3. อาจารย์ พระมหา พรชัย สิริวโร (ศรีภักดี)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy University of Pune India 2554

4. อาจารย์ พระมหา ไพรัชน์ ธมฺมทีโป (เขียนวงศ์)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2557

5. อาจารย์ พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ อินทร์กรุงเก่า)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy Delhi University 2538