หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหา กฤษณะ ตรุโณ (บูชากุล)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Philosophy Banaras Hindu University 2541
บาลี 3
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537

2. อาจารย์ พระมหา ดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ (ยูนิรัมย์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Philosophy University of Mysore 2555

3. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จริยศาสตร์ศึกษา มหิดล 2544
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Philosophy University of Pune 2554

4. อาจารย์ พระมหา ไพรัชน์ ธมฺมทีโป (เขียนวงศ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 4
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Philosophy Assumption University 2558

5. อาจารย์ พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ อินทร์กรุงเก่า)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Mater of Arts Philosophy University of Madras 2531
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Philosophy University of Madras 2538
บาลี 5
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2527