หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

1. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต (กฤษณะ ตรุโณ/บูชากุล)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Philosophy Banaras Hindu University 2541
บาลี 3
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537

2. พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี/อินทร์กรุงเก่า)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Mater of Arts Philosophy University of Madras 2531
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Philosophy University of Madras 2538
บาลี 5
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2527

3. พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จริยศาสตร์ศึกษา มหิดล 2544
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Philosophy University of Pune 2554

4. พระมหา ไพรัชน์ ธมฺมทีโป (เขียนวงศ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 4
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Philosophy Assumption University 2558

5. ดร.สมภาร พรมทา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531
ปริญญาเอก อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2524

6. พระมหา ดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ (ยูนิรัมย์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Philosophy University of Mysore 2555

7. ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2527
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Pali&Buddhist Studies Banaras Hindu University 2541