หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. จตุพล พรหมมี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Social Sciences Magadh University 2554
บาลี ปธ.4
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา สุโขทัยธรรมาธิราช 2545
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา บูรพา 2548

2. พระดนัย ธีรวํโส (ทองบุญมา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

3. พระพรหมพิริยะ ถาวโร มาลัยรักษ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

4. นางสาวศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรุงเทพ 2550
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรุงเทพ 2552
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บูรพา 2552

5. สมศักดิ์ สายหยุด
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษาบัณฑิต พุทธศาสนาและปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย ศรีนครินทรวิโรฒ 2525
ปริญญาเอก Ph.D. Social Sciences Magadh University 2555