หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. เจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

2. นายวุฒิชัย อ่ำบำรุง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสตศึกษา ธรรมศาสตร์ 2550
บาลี ป.ธ.5

3. พระครูสุตธรรมาภรณ์ (สำราญ ญาณวุฑฺโฒ/ จรรยเจริญ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537
ปริญญาโท M.A.( Philosophy) Philosophy University of Madras 2539
ปริญญาเอก Ph.D.( Philosophy) Philosophy University of Madras 2549
บาลี ป.ธ.4

4. พระมหา วิเชียร สิริวฑฺฒโน (ไกรฤกษ์ศิลป์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545

5. ภูริทัต ศรีอร่าม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2546