หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ผศ.ดร. วรปรัชญ์ คำพงษ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี พุทธศาสตบัณฑิต พุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร.ม. รัฐศาสตร์ รามคำแหง 2554
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุาฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

2. พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557
บาลี ป.ธ.1-2
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2550
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร.ม. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557

3. พระครู วิจิตรธรรมโชติ ร่อนทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Political University of Poona 2583
ปริญญาตรี พุทธศาสตบัณฑิต มนุษย์สงเคราะห์สาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2527
ปริญญาโท M.A. Politics สังคมศาสตร์ University of Poona,India 2530

4. พระครูปลัด วัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ (ปล้องขัน) ผศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554
บาลี เปรียญธรรม3 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาตรี พุทธศาสตบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร.ม. รัฐศาสตร์ รามคำแหง 2554
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุาฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

5. นายสิทธิชัย อุ่นสวน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต ศน.บ. รัฐศาสตร์ มหามกุฏราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร.ม. ่รัฐศาสตร์ รามคำแหง 2559