หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

1. เชน นคร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๖
ปริญญาตรี พธ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2530
ปริญญาโท ศศ.ม. จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544

2. พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๕
ปริญญาตรี พธ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2529
ปริญญาโท รป.ม. นโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2548

3. พระมหา จิรฉันท์ จิรเมธี (โลวะลุน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๓
ปริญญาตรี พธ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
ปริญญาโท ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547

4. ดร.อดุลย์ คนแรง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ินิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ วงษ์ชวชิตกุล 2536
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544

5. ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๖
ปริญญาตรี พธ.บ. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532
ปริญญาโท ศศ.ม. จารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร 2535