หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์ พลอยแสง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2535

2. อาจารย์ เชน นคร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2545

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. (Political Science) Pune University 2532

4. อาจารย์ พระมหา จิรฉันท์ จิรเมธี (โลวะลุน)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546

5. อาจารย์ อดุลย์ คนแรง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558
ปริญญาโท ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544