หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2535

2. อาจารย์ เชน นคร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2545

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Political Science Pune University 2532

4. อาจารย์ พระมหา จิรฉันท์ จิรเมธี (โลวะลุน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546

5. อาจารย์ อดุลย์ คนแรง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2536
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544