หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. พระมหาอนันต์ องฺกุรสิริ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

2. นายธัชพล ยรรยงค์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ นเรศวร 2554

3. พระสมุห์ อุทัย มะโนรัตน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ นเรศวร 2554

4. พระมหากิตติ กิตฺติเมธี (สอนเสนา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

5. ดร.ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ นเรศวร 2554
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560