หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. นางสาวสุบินรัตน์ รัตนศิลา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

2. ประทีป ยศนรินทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ราชภัฎอุตรดิตถ์ 2528
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย นเรศวร 2540

3. สมคิด นันต๊ะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา 2559
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย พะเยา 2559

4. สายสมร ดวงตา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. การสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2533
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ศรีนครินทรวิโรฒ 2524

5. นางสาวคนงนาฎ รุณวุฒิ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย ศรีนครินทรวิโรฒ 2524
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย ศรีนครินทรวิโรฒ 2533