หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา

1. ชนิศร์ ชูเลื่อน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2546
บาลี 7 ประโยค
ปริญญาตรี พธ.บ. จิตวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศศ.ม. จริยศาสตร์ศึกษา มหิดล 2546

2. พระ พันธ์ ธมฺมวํโส (อนันตะพงศ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

3. นายจิตต์ นิลวิเชียร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. University of Calcutta 2555
บาลี 5 ประโยค
ปริญญาตรี ศน.บ. ปรัชญา มหามกุกฏราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท M.A. Indian Philosophy and Religion Banaras Hindu University 2550
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Study in Pali Department University of Culcutta 2554

4. พระมหา เสาวนันท์ สุภาจาโร (ป่านทอง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Philosophy Madras University 2542
บาลี 4 ประโยค
ปริญญาตรี พธ.บ. ศาสนาและปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท M.A. Philosophy Madras University 2542

5. พระสิริจริยาลังการ (ชรัช) อุชุจาโร (เอี่ยมวิรัตน์กิจ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2557
บาลี 6 ประโยค
ปริญญาตรี B.A Pali Acharya Sanskrit University 2544
ปริญญาโท ศน.ม. พุทธศาสน์ศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาเอก ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ มหาสารคาม 2557