หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. น.ส.ปานวลัย ศรีราม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ร.ม. รัฐศาสตร์ รามคำแหง 2558
ปริญญาตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์ รามคำแหง 2554

2. นายจารึก ศิรินุพงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 7 ประโยค
ปริญญาตรี พธ.บ. จิตวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท M.A. Public Administration Madras Christian College 1998

3. พระมหากริช ถิรธมฺโม (วิโยชน์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท ศน.ม. รัฐศาสตร์การปกครอง มหามกุฏราชวิทยาลัย 2556

4. นางอัญชลี สุขศรีม่วง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี บธ.บ. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ รามคำแหง 2547
ปริญญาโท ร.ม. รัฐศาสตร์ รามคำแหง 2553

5. น.ส.ภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี บธ.บ. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ รามคำแหง 2547
ปริญญาโท ร.ม. รัฐศาสตร์ รามคำแหง 2553