หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

1. พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

2. ดร.ปทุมมาศ ว่องอรุณชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาชุมชน ราชภัฏรำไพพรรณี 2554
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2530
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา 2545
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

3. พระครูสิริกิตยาภรณ์ สุเมโธ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 5 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

4. พระปลัดเวชยันต์ ฐิตสทฺโธ/ แววเพ็ชร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาชุมชน ราชภัฏรำไพพรรณี 2554
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2530
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา 2545
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

5. พระครูมุนีวรานุวัตร ญาณวโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี นักธรรมชั้น เอก
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาชุมชน ราชภัฏรำไพพรรณี 2554
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558