หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

1. อาจารย์ วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาแนะแนว) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครู กัลยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน) พรหมอยู่

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.Ed. (Experimental Psychology and Statistic Method) Poona University 2529

3. อาจารย์ ญาณินี ภู่พัฒน์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชน ประวัติดี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก M.Ed. (Experimental Psychology and Statistic Method) Poone University 2531

5. อาจารย์ เผื่อน กิตฺติโสภโณ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Psychology) Marathwada University 2556