หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

1. ญาณินี ภู่พัฒน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา เกษตรศาสตร์ 2546
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550

2. เผื่อน กิตฺติโสภโณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา ธรรมศาสตร์ 2543
ปริญญาเอก Ph.D. Psychology R.T.M. Nagpur University 2556
บาลี ๗ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540

3. วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาแนะแนว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529
ปริญญาตรี วิทยาศาตร์บัณฑิต จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2521
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

4. สุชน ประวัติดี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต ครุศาสตร์บัณฑิต(การสอนสังคมศึกษา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2529
ปริญญาโท M.A.Education การทดลองทางจิตวิทยาการศึกษาและวิธีการทางสถิติ Pune University 2530
บาลี ๔ ประโยค

5. นายสมโภช ศรีวิจิตรวรกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. จิตวิทยา Marathwada University 2533
ปริญญาตรี ฺB.A. จิตวิทยา Magadh University 2530
ปริญญาเอก Ph.D. จิตวิทยา Marathwada University 2536