หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. ดร.ปชาบดี แย้มสุนทร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหามกุฏราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป รามคำแหง 2539

2. ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต การเงินและการธนาคาร เกริก 2526
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สิ่งแวดล้อมศึกษา มหิดล 2546
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2553

3. นางสาวจุฬามณี แก้วโพนทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2549

4. ดร.พัชราวลัย ศุภภะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ รามคำแหง 2548
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

5. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุทธญาณ์ โอบอ้อม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ราชภัฏนครสวรรค์ 2550
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554