หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. ศราวุธ ปลอดภัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546
ปริญญาโท รัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2555

2. พระราชสิทธิเวที, ดร. (วิรัติ วะสะศิริ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม 2543
ปริญญาโท รัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2547
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2558
บาลี ปธ.4

3. ดร. สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต การบัญชี วิทยาลัยภาคกลาง 2543
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

4. พระครูพิจิตรวรเวท (มานัส) มารยาท
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547

5. พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ (นพณัฐ) คล้ายผึ้ง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท รัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
บาลี ปธ.3