หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

1. ดร. สมศักดิ์ บุญปู่
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2525
ปริญญาโท M.A. (Pol.Sc.) Political Science Mysore University, India 2529
ปริญญาเอก Ph.D. (Soc.) Social Science Magadh University, India 2551
บาลี เปรียญธรรม 4 ประโยค

2. ดร. สิน งามประโคน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Educational Administration Punjab University, India 2536
ปริญญาตรี พธ.บ. (บริหารการศึกษา) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2527
ปริญญาโท M.A. (Educational Administration) M.A. (Educational Administration) Punjab University, India 2531
ปริญญาเอก Ph.D.(Educational Administration) Ph.D.(Educational Administration) Punjab University, India 2536

3. ดร. สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Education Nagpur University, India 2538
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2526
ปริญญาโท M.Ed. (Educational Guidance) M.Ed. (Educational Guidance) Nagpur University. India 2529
บาลี เปรียญธรรม 3 ประโยค

4. ดร. อินถา ศิริวรรณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Education Magadh University, India 2540
ปริญญาตรี พธ.บ. (บริหารการศึกษา) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2528
ปริญญาโท M.Ed. (Educational Guidance) M.Ed. (Educational Guidance) Poona University India 2533
ปริญญาเอก Ph.D. (Education) Ph.D. (Education) Magadha University India 2539

5. พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน (บุดดาวงษ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เกริก 2548

6. พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ (ฉลองนิติติ์กุล)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 4 ประโยค
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561

7. นายระวิง เรืองสังข์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 5 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการตลาด ธุรกิจบัณฑิตย์ 2548
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2558

8. พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ (กัติยัง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
บาลี เปรียญธรรม 3 ประโยค
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาสังคม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

9. พระครูวิรุฬห์สุตคุณ อุตฺตมสกฺโก (อ้นทับ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 4 ประโยค
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

10. นายบุญเชิด ชำนิศาสตร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สุขศึกษา ศรีนครินทรวิโรฒ 2526
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ราชภัฏเพชรบุรี 2551
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สยาม 2556