หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. นางสาวศิริพร จบศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหามกุฏราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ รามคำแหง 2556

2. นายธนนันท์ คุ้มถิ่นแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2552

3. เอนก ณ เชียงใหม่
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตรการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2555

4. พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ประโยค 7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยบูรพา 2561

5. นายกฤษณะ เชี่ยวเวช
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2548
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2544
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยบูรพา 2560