หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. พลตรี ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2556
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546

2. พันตำรวจโท ชุมพล เพ็งศิริ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ินิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ วงษ์ชวชิตกุล 2536
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544

3. สมุทร สงวนสิน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2531
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2552

4. พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ (เอมพันธ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหามกุฏราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์ รามคำแหง 2552

5. นิติพันธ์ อินทโชติ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555