หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

1. อาจารย์ พระครูวินัยธรปัญญา ปญฺญาวโร (ศรีสมุทร)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

2. อาจารย์ บุญเตือน ทรัพย์เพชร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. องค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก 2549

3. อาจารย์ ณัฐชยา วงษา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง 2555

4. อาจารย์ พระครูโกวิทบุญเขต สืบมั่น

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ร.ม. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555

5. อาจารย์ พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก (อิ้มทับ)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ร.ม. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553