หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. รองศาสตราจารย์ สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D.(บริหารการศึกษา) ม.นาคปุร อินเดีย

2. รองศาสตราจารย์ อินถา ศิริวรรณ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D.(บริหารการศึกษา) ม.มคธ 2540

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิน งามประโคน

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (บริหารการศึกษา) ม.ปัญจาบ อินเดีย 2536

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก กศ.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๑

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร แสงใส

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D.(บริหารการศึกษา) ม.ปัญจาบ อินเดีย 2542