หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. นายเกษม แสงนนท์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Master of Arts Education : NON-Formal Education Panjab University 2531
บาลี ๔ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2527
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Education Panjab University 2542

2. พระครูกิตติญาณวิสิฐ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

3. พระครูโอภาสนนทกิตติ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Educational Administration Punjab University, India 2536
ปริญญาตรี พธ.บ. (บริหารการศึกษา) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2527
ปริญญาโท M.A. (Educational Administration) M.A. (Educational Administration) Punjab University, India 2531
ปริญญาเอก Ph.D.(Educational Administration) Ph.D.(Educational Administration) Punjab University, India 2536

4. นายสมศักดิ์ บุญปู่
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Education Nagpur University, India 2538
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2526
ปริญญาโท M.Ed. (Educational Guidance) M.Ed. (Educational Guidance) Nagpur University. India 2529
บาลี เปรียญธรรม 3 ประโยค

5. นายสุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Education Magadh University, India 2540
ปริญญาตรี พธ.บ. (บริหารการศึกษา) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2528
ปริญญาโท M.Ed. (Educational Guidance) M.Ed. (Educational Guidance) Poona University India 2533
ปริญญาเอก Ph.D. (Education) Ph.D. (Education) Magadha University India 2539

6. นายอินถา ศิริวรรณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2525
ปริญญาโท M.A. (Pol.Sc.) Political Science Mysore University, India 2529
ปริญญาเอก Ph.D. (Soc.) Social Science Magadh University, India 2551
บาลี เปรียญธรรม 4 ประโยค

7. นายสิน งามประโคน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Educational Administration Punjab University, India 2536
ปริญญาตรี พธ.บ. (บริหารการศึกษา) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2527
ปริญญาโท M.A. (Educational Administration) M.A. (Educational Administration) Punjab University, India 2531
ปริญญาเอก Ph.D.(Educational Administration) Ph.D.(Educational Administration) Punjab University, India 2536

8. พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Master of Arts Education : NON-Formal Education Panjab University 2531
บาลี ๔ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2527
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Education Panjab University 2542

9. พระครูสถิตบุญวัฒน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

10. พระครูสาทรปริยัติคุณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. พุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท พธ.ม. บริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาเอก พธ.ด. พุทธบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

11. พระครูภัทรธรรมคุณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ๑-๒
ปริญญาตรี พธ.บ. พุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท พธ.ม. บริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาเอก พธ.ด. พุทธบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

12. พระครูวิรุฬห์สุตคุณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

13. นายบุญเชิด ชำนิศาสตร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สุขศึกษา ศรีนครินทรวิโรฒ 2526
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ราชภัฏเพชรบุรี 2551
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สยาม 2556