หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. ดร. ประยูร แสงใส
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Master of Arts Education : NON-Formal Education Panjab University 2531
บาลี ๔ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2527
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Education Panjab University 2542

2. พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

3. ดร. สิน งามประโคน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Educational Administration Punjab University, India 2536
ปริญญาตรี พธ.บ. (บริหารการศึกษา) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท M.A. (Educational Administration) M.A. (Educational Administration) Punjab University, India
ปริญญาเอก Ph.D.(Educational Administration) Ph.D.(Educational Administration) Punjab University, India

4. ดร. สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Educational Administration Nagpur University, India 2538
ปริญญาตรี พธ.บ. (บริหารการศึกษา) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท M.Ed. (Educational Administration) M.Ed. (Educational Administration) Nagpur University. India
ปริญญาเอก Ph.D. (Educational Administration) Ph.D. (Educational Administration) Nagpur University. India

5. ดร. อินถา ศิริวรรณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Educational Administration Magadh University, India 2540
ปริญญาตรี พธ.บ. (บริหารการศึกษา) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท M.Ed. (Educational Administration) M.Ed. (Educational Administration) Poona University India
ปริญญาเอก Ph.D. (Educational Administration) Ph.D. (Educational Administration) Magadha University India

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Social Sciences Magadh University, India 2550
ปริญญาตรี พธ.บ.(มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์) (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท M.A. (Pol.Sc.) (Pol.Sc.) Mysore University, India
ปริญญาเอก Ph.D. (Soc.) Ph.D. (Soc.) Magadh University, India