หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

1. พระครูอุทัยสุตกิจ,ดร. (ตฤณ จนฺทสุวณฺโณ/บริบูรณ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D., ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2557

2. พระครูอุทัยกิจพิพัฒน์ (วิรัต) (ชุตินฺธโร) สุกอินทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554

3. พระครูอุทิศธรรมพินัย (ประดน) ปริปุณฺโณ (อ่อนละมูล)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

4. พระครูอุเทศธรรมสาทิส (อดิศักดิ์) (อชิโต) รื่นรวย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

5. พระสมุห์พุฒิพงษ์ พุทฺธิวํโส (กล่ำทวี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558