หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา

1. พันเอกอรุณ นิลสุวรรณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2521
ปริญญาโท Degree of Master of Arts Philosophy University of Madras 2525

2. พระมหาไพศาล วิสาโล (ครูกิมโสม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 3
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

3. พระมหาศุภวัฒน์ ชุติมนฺโต (สุขดำ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
บาลี 7

4. พระครูประโชติกิจโกศล (หงษ์มณี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2530
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายและการวางแผนสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ 2551
ปริญญาเอก ปรัชญาดษฎีบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2559

5. นายประพัตร์ ยอดทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559