หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. พระมหาสายัณห์ ฐานุตฺตโม(จันทร์วิบูลย์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 4 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557

2. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์(ตอทองหลาง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2523
ปริญญาโท Master of Art Political Science University of Poona 2526

3. ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2523
ปริญญาโท Master of Art Political Science University of Poona 2526

4. พระสุวรรณเมธาภรณ์(ขุนทอง ขุนอินทร์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Master of Art Political Science University of Poona 2530
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2524

5. ดร.ทองดี ศรีตระการ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538