หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. อาจารย์ พระมหา สายัณห์ ฐานุตฺตโม

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ/ ขุนอินทร์)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Political Science University of Pune, India 2530

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ พึ่งเทียร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Sociology Economics Magadh Uuniversity 2537

4. อาจารย์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ตอทองหลาง)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy Magadh Uuniversity 2554

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย ดูยอดรัมย์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Sociology University of Pune 2526