หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ดร. ธีรยุทธ พึ่งเทียร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

2. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ตอทองหลาง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy Magadh Uuniversity 2554

3. พระมหาสายัณห์ ฐานุตฺตโม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557

4. พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ/ ขุนอินทร์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Political Science University of Pune, India 2530

5. สมหมาย ดูยอดรัมย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Sociology University of Pune 2526