หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. อาจารย์ พระมหา ชัย บูรณะ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. อาจารย์ พระ วิชาญ อาทโร (มวลทอง)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2556

3. อาจารย์ พระ สุเทิด ทีปงฺกโร (งามประจบ)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. (รัฐศาสตรการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย 2556

4. อาจารย์ ทัศนะ คล่องวิจักษณ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542

5. อาจารย์ สมาพร มังคลัง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556