หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ดร. ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี รามคำแห่ง 2520
ปริญญาโท ศาศนศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสน์ศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
บาลี บ.ศ.3

2. พระ สุเชษฐ์ จนฺทธมฺโม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

3. พระมหาพจน์ สุวโจ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Pali&Buddhist Studies Kelaniya University 2552
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541
บาลี ป.ธ.6

4. พระครูศรีปัญญาวิกรม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
บาลี ป.ธ.6
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542

5. พระมหา ถนอม อานนฺโท (ชิดรัมย์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
บาลี ป.ธ.5
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543

6. นายปิยวัฒน์ คงทรัพย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธจิตวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จารึกภาษาตะวันออก ศิลปากร 2537
บาลี ป.ธ.1-2
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534