หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

1. โฆษิต คุ้มทั่ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต การสอนสังคมศึกษา ม.มหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549

2. ทิพย์ ขันแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธจิตวิทยา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
บาลี เปรียญธรรม 9
ปริญญาโท กศ.ม. บริหารการศึกษา ม.นเรศวร 2550

3. พระครูสุนทรวีรบัณฑิต (มาลาไธสง),ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาแนะแนว ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2551
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Dr.Babasahep Ambedkar Marathawada University 2554

4. พระมหา อภิสิทธิ์ วิริโย (จอดนอก)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
บาลี เปรียญธรรม 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551
ปริญญาโท พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

5. พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ/บุตรโสภา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Master of Arts(Educational Administration) Educational Administration Pune University 2552
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy(Buddhist Studies) Buddhist Studies Magadh University 2552
ปริญญาตรี ศาสนาศาสตรบัณฑิต ศาสนาและปรัชญา ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย 2530

6. ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา ม.มหาสารคาม 2550
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธจิตวิทยา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560