หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. ดร.บุญมี พรรษา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ปริยญธรรม ๓ ประโยค
ปริญญาเอก Ph.D. Applied Linguistics Calcutta University 2556
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท Master of Art Linguistics Banaras Hindu University 2549
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Linguistics Calcutta University 2556

2. พระ ณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ (สระแก้ว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Education Pune University 2554
ปริญญาโท Master of Art Linguistics, Economics Deccan College,Tilak College 2541
ปริญญาตรี พธ.บ. (สังคมศึกษา) สังคมศึกษา ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534

3. พระมหาวชิรศักดิ์ คะณชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ปริยญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, นิติศาสตบัณฑิต ภาษาอังกฤษ, รัฐประศาสนศาสตร์, นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555

4. พระมหา บุญสุข สุทฺธิญาโณ (ชนะชัย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ปริยญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญาโท M.A. English Pune University 2549
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
ปริญญาโท Master of Art English Pune 2549

5. พระมหา ภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโร ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก English English Acharya Nagarjuna Univeristy 2560
บาลี ป.ธ. 3
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
ปริญญาโท Master of Art in Linguistics Linguistics Daccan College 2550
ปริญญาเอก Ph.D in English English Acharya Nagarjuna University 2560

6. ดร.วีระพงษ์ แพงคำฮัก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 4 ประโยค
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท M.A. Linguistics Banaras Hindu University 2549
ปริญญาเอก Ph.D. Linguistics Puranananda Sansakrik University 2556