หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. ดร. บุญมี พรรษา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Applied Linguistics Calcutta University 2556

2. พระ ณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ (สระแก้ว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Education Pune University 2554

3. พระ ใหม่ คมฺภีรเมธี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557

4. พระมหา บุญสุข สุทฺธิญาโณ (ชนะชัย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. English Poona University 2549

5. พระมหา ภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Linguistics Deccan College 2550