หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. เจริญ มณีจักร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา สาขาวิชา พลศึกษา วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลกครุศาสตรบัณฑิต 2526
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2539
ปริญญาเอก ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

2. ประพัฒน์ ศรีกุลกิจ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
ปริญญาเอก Buddhist Studies Faculty of Art, Department of Buddshist Studies Delhi University, India 2553

3. พระครู สิริรัตนานุวัตร อ่อนปัสสา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.5
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชา มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาเอก สาขาวิชา ศาสนาและปรัชญา ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบานารัส ฮินดู อินเดีย (BHU) 2539

4. พระครูพิพิธจารุธรรม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาจิตวิทยาการแนะแนว นเรศวร 2547
ปริญญาเอก ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2553

5. สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท Master of Art (M.A.) Philosophy University of Mysore 2542
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558