หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชานนท์ วงศ์นวล

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547

2. อาจารย์ บุญส่ง ธรรมศิวานนท์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547

3. อาจารย์ พระสุธรรมมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547

4. อาจารย์ กิตติศักดิ์ แท่งทอง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. การบิรหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544

5. อาจารย์ ไสว แก้วเกตุ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2529