หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ไสว แก้วเกตุ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ศรีนครินทรวิโรฒ 2522
ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ศรีนครินทรวิโรฒ 2529

2. กิตติศักดิ์ แท่งทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 2525

3. สริญญา มารศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 2551

4. กนกวรรณ ขอบทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์ นเรศวร 2554
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา ขอนแก่น 2558

5. พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ(โกฏิฉกรรจ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัญชี วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 2521